Program

Szkoła Montessori
Szkoła pracuje w oparciu o znaną od ponad 100 lat i cenioną na całym świecie pedagogikę włoskiej dr psychiatrii M. Montessori. Autorka tej, jedynej naukowo opracowanej, pedagogiki została dwukrotnie nominowana do Nagrody Nobla, a współcześni neurobiolodzy potwierdzają skuteczność tej metody nauczania jako wszechstronnego kształtowania człowieka ku wartościom i umiejętnościom myślenia i działania. Placówki tworzone według zasad tejże pedagogiki tworzą sieć blisko 4 000 prestiżowych szkół na wszystkich kontynentach. Pracują one według międzynarodowego programu edukacyjnego w myśl wartości takich jak: szacunek, odpowiedzialność, dobro i piękno.

Celem jest wychowanie autonomicznego, kompetentnego, odpowiedzialnego oraz zdolnego do adaptacji człowieka, który jest otwarty na uczenie się przez całe życie oraz skupia się na rozwiązywaniu problemów.

Nasza szkoła, to miejsce gdzie najważniejsze są dzieci. To dla nich zorganizowana została przestrzeń, w której będą się czuć swobodnie i bezpiecznie. Dzieci w wieku szkolnym najchętniej uczą się poprzez aktywne działanie. Metoda Montessori daje gwarancję zdobycia przez dziecko takiego samego lub wyższego poziomu wiedzy szkolnej w stosunku do konwencjonalnego systemu. Podstawa programowa jest tylko elementem naszego znacznie szerszego programu nauczania.

Klasa w szkole Montessori
Klasa w szkole Montessori już na pierwszy rzut oka różni się od tradycyjnej. W klasie nie ma poustawianych w rzędach ławek skierowanych w stronę nauczyciela. Nauczyciel nie stoi przy tablicy, ponieważ jej nie ma. Grupki dzieci w różnym wieku pracują nad wspólnymi projektami. Część z nich siedzi przy stołach lub ławkach razem ze sobą zestawionych, podczas gdy inne na podłodze pracują z interesującymi materiałami.

Sale w szkole wyposażone są w starannie przygotowane i pogrupowane materiały dostępne dla dzieci. Uczeń wykorzystuje je do uczenia się i eksperymentowania w zakresie języka polskiego i angielskiego, matematyki, wiedzy o świecie, plastyki oraz umiejętności praktycznych. Dzięki temu wiedza w szkole podstawowej zdobywana jest w sposób przyjemny dla dziecka i zachęca go do dalszej nauki.

Praca własna
Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu.
Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno ? rozwojowych, uporządkowanych tematycznie.
Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie.

Praca montessoriańska angażuje ręce, umysł i zmysły. W ten sposób dziecko rozwija swoją wyobraĽnię, zbiera potrzebne doświadczenia. Abstrakcyjne pojęcia stają się jaśniejsze, a zdobywanie wiedzy staje się radością.

Pomoce Montessori to różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania.
Cechuje je prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dziecku samodzielne działanie. Cały materiał jest ze sobą logicznie powiązany, stanowi integralną całość. Każda grupa pomocy jest podstawą do następnych bardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych działań. Zdobytą wiedzę dziecko potrafi wykorzystać w praktyce, np. ćwicząc z materiałem kształcącym wrażliwość na barwy przenosi umiejętność rozróżniania kolorów na swoje działania w otoczeniu.

Nauczyciel w pedagogice Montessori ma szczególną rolę. Jest pomocnikiem, doradcą, sługą dziecka w jego drodze do dorosłości. Obserwuje, podpowiada, ale nie przejmuje aktywności za dziecko, nie narzuca swojej obecności. Pokazuje jak posługiwać się pomocami, jakie mają one przeznaczenie, jak o nie dbać. Pomaga gdy jest o to poproszony. Pomaga, ale nie wyręcza. Daje dziecku możliwość doświadczania. Czeka na sygnały od dziecka i reaguje na nie. Nie krytykuje, nie poprawia ? pokazuje. Nie musi chwalić. Wystarczy, że całym sobą pokazuje, że akceptuje poczynania dziecka.

Nauczyciel wprowadza reguły funkcjonowania grupy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy. PóĽniej pilnuje by były one przestrzegane. Nauczyciel ma indywidualny kontakt z każdym dzieckiem. Prowadzi obserwacje każdego dziecka, aby wiedzieć czemu poświęcić więcej uwagi, dążąc do harmonijnego rozwoju dziecka.

Wspólnota dzieci
Niezbędną częścią środowiska, w którym odbywa się uczenie, jest obecność w nim innych dzieci. Klasa Montessori dostarcza szerokich możliwości nawiązywania przyjaĽni, interakcji z innymi, rozwinięcia umiejętności brania pod uwagę odmiennego zdania czy zachowania innych dzieci, nauczenia się współpracy i pielęgnowania poczucia samodzielności. W tak przygotowanym środowisku nacisk kładzie się na współpracę i poczucie wspólnoty. Indywidualne różnice z łatwością są akceptowane i doceniane, a każde dziecko traktowane jest i nauczane jako jednostka. W jednej grupie znajdują się dzieci w różnym wieku. To dostarcza ogromnych możliwości uczenia się i pomaga wykształcić poczucie wspólnoty, gdzie każdy ma swój wkład i bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie i utrzymanie swojego otoczenia. Z powodu zróżnicowanej grupy wiekowej, w klasach powstaje proces przekazywania. Starsze dzieci stają się liderami, zapewniają wskazówki i spełniają rolę wzoru do naśladowania dla dzieci młodszych. Dzieci starsze również czerpią korzyści z udzielania pomocy młodszym, umacniają nabyte umiejętności i wiedzę i czerpią satysfakcje z pomagania innym. Połączenie dzieci w różnym wieku dostarcza również okazji do nawiązywania różnorodnych, bezpiecznych, długotrwałych i mających znaczenie przyjaĽni. Życie towarzyskie dzieci jest istotnym aspektem klas i programu zajęć Montessori. Wspomaganie zdolności związanych z życiem w społeczeństwie, rozwoju i umiejętności dzieci jest niezbędne do wprowadzenia efektywnego programu Montessori. Ważne jest, aby trudności oraz wzloty i upadki w relacjach były wspierane i wspomagane przez rodziców wyczulonych na potrzeby oraz rozwój społeczny dzieci.

Zajęcia obowiązkowe
W klasach I ? III codziennie odbywa się trzygodzinny blok pracy własnej, co odpowiada 20 godzinom lekcyjnym edukacji wczesnoszkolnej tygodniowo. Oprócz montessoriańskiej pracy własnej w naszej szkole odbywają się zajęcia języka angielskiego, francuskiego, plastyczne, muzyka, w-f, religia/etyka, informatyka oraz zaj. rozwoju osobistego (kinezjologia i lekcje uważności)

Dwujęzyczność
Równocześnie z edukacją metodą Montessori w języku polskim, prowadzona jest dydaktyka w języku angielskim. Zajęcia te prowadzi nauczyciel montessori z doświadczeniem w placówkach montessoriańskich we Francji i Senegalu oraz lektor, wykładowca uniwersytecki.

Koła zainteresowań
W naszej szkole podążamy za pasjami dzieci. Chcemy je wspierać i rozwijać. Organizujemy zajęcia w ramach kół zainteresowań m.in: szachy, robotyka, laboratorium przyrodnicze.

Zajęcia sportowe ? wf i basen
Dzieci w klasie montessoriańskiej w odróżnieniu od swoich kolegów w szkole konwencjonalnej mają zapewnione dużo ruchu- swoboda poruszania się po klasie, miejsce do odpoczynku, piłka rehabilitacyjna, możliwość pracy przy stole na siedząco, przy stole zaprojektowanym do pracy na stojąco czy na dywanie. Wszystko to sprawia, iż aktywność dzieci nie jest tłumiona co  wspomaga rozwój ich  układu nerwowego. Nie mniej jednak jako osobne zajęcia realizowany jest program wychowania fizycznego – przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego ( w wynajętym zapleczu sportowym, własnej salce do zajęć ruchowych oraz na dworzu, w lesie i na basenie. Są to zajęcia, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. Na nich dzieci rozwijają i podnoszą na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtują swój stosunek do aktywności fizycznej. Celem zajęć sportowych jest nie tylko rozwój fizyczny lecz również wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów. Bardzo ważne jest również kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom gier i zabaw, propagowanie zasad ?czystej gry? (fair play), rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw

Zielona szkoła
PóĽną wiosną dzieci wyjeżdżają na kilkudniową ?zieloną szkołę? o charakterze przyrodniczym, krajoznawczym lub kulturoznawczym.

Misja

Głównym celem szkoły Montessori jest dostarczenie szczegółowo zaplanowanego, stymulującego otoczenia, które będzie pomagało dzieciom rozwinąć doskonały fundament pod uczenie kreatywne. Poszczególne cele dla dzieci uczęszczających do szkoły Montessori podane są poniżej.

Rozwinięcie pozytywnego nastawienia do szkoły
Większość zajęć edukacyjnych jest zindywidualizowana, tzn. każde dziecko angażuje się w takie zadanie edukacyjne, które szczególnie do niego przemawia… ponieważ odkrywa, że zadania te są dostosowane do jego potrzeb i poziomu gotowości. W konsekwencji pracuje ono swoim własnym tempem, powtarzając dane zadanie tyle razy, ile ma ochotę, doświadczając dzięki temu serii sukcesów. W ten sposób buduje ono pozytywne nastawienie do samego uczenia się.

Pomaganie każdemu dziecku w rozwinięciu pewności siebie
W szkole Montessori zadania przygotowane są w taki sposób, aby każdy nowy krok opierał się na umiejętnościach, które dziecko już opanowało, eliminując dzięki temu negatywne doświadczenie częstej porażki. Pieczołowicie zaplanowana seria sukcesów podbudowuje w dziecku wewnętrzną pewność siebie zapewniając je, że może uczyć się samo. Takie budujące poczucie własnej wartości zadania, w podobny sposób mają swój udział w zdrowym rozwoju emocjonalnym dziecka.

Wspieranie każdego dziecka w wykształcaniu nawyku koncentracji
Efektywne uczenie zakłada umiejętność uważnego słuchania oraz poświęcania uwagi temu, co jest mówione lub demonstrowane. Poprzez serię absorbujących doświadczeń dziecko wykształca nawyk wszechstronnej uwagi, zwiększając w ten sposób swoją zdolność uczenia się.

Pielęgnowanie ciągłej ciekawości
W gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie wszyscy w pewnym momencie naszego życia będziemy studentami. Głęboka, uparta i nieprzerwana ciekawość jest warunkiem zasadniczym do kreatywnego uczenia się. Zapewniając dziecku możliwość odkrywania właściwości, rozmiarów i relacji zachodzących w różnorodnych stymulujących naukę sytuacjach, rozwijana jest ciekawość i ustanawiany zostaje nieodzowny element kreatywnego uczenia się.

Rozwijanie nawyku inicjatywy i wytrwałości
Otaczając dziecko atrakcyjnymi materiałami i zajęciami edukacyjnymi dostosowanymi do jego wewnętrznych potrzeb, przyzwyczaja się ono do angażowania się w różne czynności z własnej chęci. Stopniowo wywołuje to nawyk podejmowania inicjatywy ? elementu niezbędnego dla liderów. „Zasady gry” wymagają skończenia raz zaczętego zadania i stopniowo prowadzą do wykształcenia nawyku wytrwałości i cierpliwości w odkładaniu materiałów dydaktycznych po zakończeniu zadania. To „oczekiwanie zakończenia” krok po kroku skutkuje nawykiem wytrwałości i cierpliwości.

Pielęgnowanie w dziecku wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia porządku
Dzięki uporządkowanemu, wzbogaconemu ale prostemu otoczeniu istniejąca w dziecku potrzeba porządku i bezpieczeństwa jest silnie zaspokojona. Można to zauważyć w uspokajającym wpływie, jaki ma otoczenie klasowe na dziecko. Ponieważ wszystko w klasie Montessori ma swoje miejsce, a zasady wymagają tego, aby wszystko było na miejsce odkładane, wewnętrzna potrzeba porządku jest w dziecku bezpośrednio zaspokojona.

Organizacja

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Kobyłce to niepubliczna szkoła podstawowa z uprawnieniami szkoły publicznej. Z założenia szkoła jest placówką integracyjną, zapewniającą edukację w klasach mieszanych wiekowo.

W zakresie edukacji podstawowej prowadzimy zajęcia na trzech poziomach:
poziom 0
poziom I ( klasy I-III)
poziom II (klasy IV-VIII)- pierwszy rocznik w roku szkolnym 2018/2019

Organem założycielskim i prowadzącym Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori w Kobyłce jest Emilia Polnau – Wrzesińska. Organem czuwającym nad pracą szkoły jest Rada Programowa Szkoły, w skład której wchodzą m.in. pracownicy naukowi Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Szkoła posiada pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podstawa programowa jest jedynie częścią obszerniejszego Programu Edukacji Montessori, który realizujemy. Szkoła pracuje zgodnie z kalendarzem MEN.

Godziny pracy
Szkoła otwarta jest od godz. 8:30 do godz. 17:00
Zajęcia obowiązkowe: 8:30 ? 14:30
¦wietlica: 14:30 ? 17:00
Sekretariat szkoły czynny jest pon, śr, piątek 8:15-14:45 we wtorki 14-17.
Dyżur dyrektora czwartek 9-17

¦wietlica
W szkole funkcjonuje świetlica. Od godziny 14:30 do 17:00 dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawczą a także program zajęć plastyczno-rekreacyjnych.

Posiłki
Zdrowe odżywianie jest częścią naszego programu. Wszyscy nasi uczniowie jedzą wspólny obiad. Jest on dostarczany ze sprawdzonej firmy cateringowej. II śniadania dzieci przynoszą z domu.

Opłaty
Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. Dla rodzin opłacających cały rok czesne w terminie przewidziano bonifikatę wakacyjną.
Dla dzieci nowoprzyjętych czesne w klasie 1-3 wynosi 1150 zł, w klasie IV-VI wynosi 1300 zł.
Czesne dla dzieci realizujących program zerówki to 890 zł.
W ramach czesnego realizowane jest kształcenie, koła zainteresowań, obiad, zajęcia na basenie.
Edukacja domowa realizowana jest bezpłatnie.
Wpisowe 1000 zł

Pytania i odpowiedzi

CZYM SZKOŁA MONTESSORI RÓŻNI SIĘ OD SZKÓŁ TRADYCYJNYCH?
Początkowo rodzic zauważy prawdopodobnie różnice fizyczne. W klasie nie ma poustawianych w rzędach ławek skierowanych w stronę nauczyciela. Nauczyciel nie stoi przy tablicy, ponieważ jej po prostu tam nie ma. Grupki dzieci w różnym wieku pracują nad wspólnymi projektami. Niektóre bardziej angażują się w pracę niż inne. Część z nich siedzi przy stołach czy ławkach razem ze sobą zestawionych, podczas gdy inne na podłodze pracują z interesującymi materiałami. Rzadko słychać głos nauczyciela unoszący się ponad głosami dzieci, które rozmawiają ze sobą cicho w czasie swojej pracy. W całej klasie roznosi się ciągły szum aktywności.

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY EDUKACJˇ MONTESSORI A Tˇ TRADYCYJNˇ?
Dzieci powyżej 6 roku życia uczą się prowadzić samodzielne badania, organizować wycieczki terenowe, aby zebrać informacje, wypytać specjalistów, stworzyć prezentacje grupowe, teatrzyki, wystawy, przedstawienia muzyczne, projekty naukowe i tak dalej. W tego rodzaju inteligentnie prowadzonej wolności nie ma granic co do tego, co mogą stworzyć. Nie ma tu podręczników ani prowadzonych przez dorosłego grupowych lekcji czy dziennego planu zajęć. Z wielkim szacunkiem przyjmuje się dokonywane przez dzieci wybory, jednak z łatwością dorównują one, a nawet przewyższają innych w czynnościach, które mogłyby wykonywać w bardziej tradycyjnym otoczeniu. Czas nie jest marnowany, a dzieci czerpią przyjemność ze swojej pracy i nauki. Dzieci proszą o lekcje siebie nawzajem, a dużą część wiedzy zdobywają dzięki wzajemnemu dzieleniu się i inspirowaniu zamiast konkurowaniu. W jednej klasie Montessori znajdują się dzieci w trzech różnych grupach wiekowych (klasa 1-3), tworząc pewną społeczność, w której starsze dzieci spontanicznie dzielą się swoją wiedzą z młodszymi.

CZYM JEST EDUKACJA METODˇ MONTESSORI?
Maria Montessori była doktorem psychiatrii zaangażowanym w zmianę systemu edukacji na świecie. Jej metody nauczania raczej rozwinęły się z obserwacji dzieci, które były pod jej opieką. Zauważyła ona, że dziecko przyswaja wiedzę ze środowiska, w którym się znajduje. Montessori używając specjalnie stworzonych materiałów, była w stanie przemówić do wewnętrznego pragnienia, zdobywania tej wiedzy przez dziecko. Dziś materiały te prezentowane są w małych grupkach, bardzo często na podłodze, pobudzając do indywidualnego praktycznego uczestnictwa oraz prowadząc do znalezienia rozwiązań dzięki dialogowi pomiędzy rówieśnikami. Dziecku zezwala się na pewną wolność, aby było samodzielne w niezwykle sekwencyjnej strukturze metody Montessori. Kontrolowanie błędów odbywa się dzięki pomocom edukacyjnym i tabelom co wzbudza pewność siebie uczniów i ich samodzielność.

DLACZEGO RAZEM W GRUPIE ZNAJDUJˇ SIĘ DZIECI Z RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH?
Dzieci młodsze czerpią korzyści z wskazówek oraz stymulacji wypływającej od dzieci starszych, podczas gdy starsze dzieci zyskują dodatkowe poczucie swojej wartości i samodzielności, pomagając tym młodszym dzieciom. Dzieci zawsze mogą znaleĽć kogoś, kto pracuje na ich poziomie bez względu na wiek. Dzieci pozostają w tej samej klasie przez kilka lat, nawiązując silne relacje ze swoimi szkolnymi kolegami i koleżankami oraz nauczycielami.

W JAKI SPOSÓB DZIECI UCZˇ SIĘ UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU GRUPY I DZIELIĆ SIĘ?
Podczas zajęć Montessori udzielanie się w grupie oraz dzielenie przychodzą bardzo naturalnie. Tutaj dziecko nie musi dzielić się swoją pracą. Nikomu nie wolno dotknąć pracy innego dziecka, dopóki ono samo nas do tego nie zachęci. Rozglądając się po klasie można zauważyć wiele dzieci pracujących wspólnie. Wielokrotnie dziecko staje się tak podekscytowane tym, co jest w stanie zrobić, że samo chce udzielić lekcji lub zademonstrować to komuś innemu. Okazje do takiego spontanicznego uczestniczenia w życiu grupy pojawiają się przez cały dzień.

Czy klasach Montessori dzieci biegają i robią co chcą?
Będąc w klasie Montessori można zobaczyć ok. 25 dzieci pracujących indywidualną lub w  małych grupach. Najprawdopodobniej każdy zajmuje się czymś innym. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak rój pszczół. Ale dzieci poprzez indywidualną pracę uczą się koncentracji i  samodyscypliny. W trakcie trzygodzinnych zajęć dzieci nie są pozostawione same sobie, ale same wyznaczają sobie zadania, co nie oznacza, że robią tylko to, na co mają ochotę. Jest taka ciekawa anegdotka z książki o Marii Montessori: Podczas wizyty w szkole jeden pan zapytał dziewczynkę: ?czy to prawda, że w waszej szkole wolno wam robić wszystko co tylko chcecie? A od odpowiedziała: tego nie wiem, ale wiem, że lubimy to, co robimy?.

Czy klasa Montessori jest zbyt chaotyczna dla mojego dziecka?
Maria Montessori zauważyła, że naturalnym dla dziecka jest rozwój poprzez osobisty wybór aktywności, które wykonywane są w konkretnym celu. Dlatego klasy Montessori zostały przygotowane tak, aby umożliwić dziecku ten rozwój. Nauczyciele Montessori traktują samodzielną pracę dziecka jako naturalny proces, tym bardziej, że uczy się w ten sposób koncentracji. Wiele tradycyjnych szkół opiera się na 45 minutowych lekcjach, podczas których cała klasa uczy się jednego przedmiotu. Metoda montessoriańska opiera się na tym, że małe dziecko może skoncentrować się na jednej czynności mniej niż 20 minut.

Czy szkoły Montessori nie pozwalają na zabawę?
Dla nauczycieli Montessori czas, w którym dziecko jest zajęte i korzysta z materiałów, jest pracą. Podobnie swoją aktywność nazywają dzieci. Gdy Twoje kilkuletnie dziecko wraca do domu i opowiada o pracy, może wydać Ci się to dziwne. Ale prawdą jest, że dzieci mają głębokie pragnienie do działań, które mają znaczenie, nawet jeśli to, czym się zajmują może wyglądać jak zabawa. To co dorosłym może się wydać tylko zabawą, dla dzieci jest radością z  wykonywanych prac, a widać to zwłaszcza po zakończonym zadaniu, gdy wyrażają swoje zadowolenie, że coś zrozumieli, czegoś nowego się dowiedzieli.

Czy szkoły Montessori ograniczają kreatywność?
Kreatywność oznacza tworzenie. Najpierw jest pomysł, potem przy użyciu wyobraĽni, myślenia i umiejętności przenosimy pomysł do realnego świata. Klasy Montessori umożliwiają kreatywność poprzez dostęp do wielu różnych materiałów, służących do twórczej pracy. Dzieci mogą nadać nowe oblicze znanym przedmiotom i nauczyciel nie krytykuje dziecka za zielonego słonia. Pozwalamy na wyrażanie siebie, dlatego dajemy dzieciom warunki do ekspresji, jesteśmy ciekawi jego pomysłów i nie ograniczamy ich potencjału.

CZY Sˇ LUDZIE, KTÓRZY UKOŃCZYLI EDUKACJĘ MONTESSORI I ODNIE¦LI SUKCES?
Wśród znanych osób, którzy ukonczyli edukację montessori wymienia się:

Larry Page i Sergey Brin, współzałożyciele Google.com
Jeff Bezos, analityk finansowy, twórca Amazon.com
Katherine Graham, właścicielka i wydawca The Washington Post
Książe William oraz Książe Harry, członkowie rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, wydawca, pierwsza dama (John F. Kennedy)
Anna Frank, słynna kronikarka II wojny światowej
Gabriel Garcia Marquez, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
T. Berry Brazelton, znany pediatra
Friedensreich Hundertwasser, austriacki malarz i architekt
George Clooney, uznany aktor

Wiele innych znanych osób

Edukacja domowa

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori w Kobyłce to szkoła podstawowa, niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, a jako placówka oświatowa jesteśmy pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

Edukacja w naszej szkole oparta jest na metodzie Montessori, między innymi dlatego, że inspiruje rodziców do pracy z dziećmi w domu, a dzieci do samodzielności i ciągłego rozwoju. Jako Szkoła Montessori stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego dziecka oraz na ukierunkowanie i wspieranie rodziców uczących swoje dzieci w domu.

Nasza Szkoła Montessori wprowadza program, polegający na profesjonalnym wspieraniu rodziców, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania.

Nasz program opiera się na następujących filarach:
? indywidualne podejście do każdej rodziny;
? pomoc w przygotowaniu środowiska Edukatorów domowych;
? troska o rozwój rodziców w zakresie zdobywania i przekazywania wiedzy oraz w zakresie metod nauczania i metod wychowawczych;
? zadbanie o dostęp do materiałów (pomocy dydaktycznych) Montessori;
? otwartość na potrzeby rodziców i dzieci.

Jako rodzice i nauczyciele wiemy, że wszyscy uczymy się przez całe życie, nie tylko w trakcie edukacji szkolnej. Naszym celem przy zakładaniu Szkoły Montessori była współpraca z rodzicami uczniów i dzielenie się naszymi doświadczeniami i zdobytą wiedzą.

Zdecydowaliśmy się na edukację metodą Marii Montessori, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że to doskonały wybór zarówno dla dzieci jak i  rodziców.

Nauka w ramach Edukacji Domowej w naszej Szkole Montessori jest całkowicie bezpłatna.

O nas

Powstanie naszej Szkoły Montessori jest naturalną kontynuacją naszej pracy w systemie Montessori.  Od 1 września 2015 rozpoczęliśmy zajęcia na I poziomie edukacji szkolnej. Poziom I umożliwia edukację dzieciom w wieku 6-8 lat ( kl. I-III). Od września 2018 otwieramy klasy II poziomu szkoły podstawowej.

Zaangażowaliśmy się w edukację alternatywną, ponieważ pragnęliśmy uwolnić dzieci od ograniczeń, jakie niosą ze sobą konwencjonalne metody nauczania. Naszym kierunkiem jest wzbudzenie w podopiecznych entuzjazmu do nauki, otwartości na ludzi i otoczenie, przy jednoczesnym budowaniu ich poczucia własnej wartości opartego na prawidłowej samoocenie.

Aktywnie uczestniczymy w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska montessoriańskiego. Współpracujemy metodycznie z wieloma instytucjami m.in: Polskim Instytutem Montessori oraz Polską Radą Montessori.

Założycielki

Emilia Polnau, właściciel i dyrektor Szkoły Montessori w Kobyłce.Absolwentka eksperymentalnej szkoły demokratycznej w Łodzi. Tego czym jest szkoła pełna szacunku i realnej indywidualizacji w nauczaniu doświadczyła osobiście. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowała filologię polską, informację naukową, dziennikarstwo oraz pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Zamiłowanie do pracy z ludĽmi sprawiło, że pracowała jako specjalista od PR, redaktor naczelna lokalnej telewizji i wydawca reportaży w telewizji ogólnopolskiej. Od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą. Zaangażowana w działalność kilku stowarzyszeń pracujących na rzecz dzieci. Wykładowca Pedagogiki Montessori w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Założycielka dwóch przedszkoli i szkoły Montessori. Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Montessori. Uczestnik i prelegent w kursach, konferencjach i warsztatach m.in: The Association Montessori Internationale AMI, Polskiego Instytutu Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Fundacji Ziarnko Maku, niemieckiej Szkoły Montessori z Erfurtu.

Marta Zarzycka Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W centrum jej zainteresowań był zawsze człowiek dlatego wybrała studia z polityki społecznej i pracy socjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Odkąd została mamą swoją uwagę skupiła na pracy z dziećmi. Przez wiele lat pracowała przy pionierskim projekcje wdrażania edukacji medialnej. Instruktor piłki siatkowej i gimnastyki korekcyjnej. Certyfikowany kinezjolog edukacyjny, terapeuta Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trenerka umiejętności społecznych. Uczestniczka wielu kursów, konferencji i warsztatów m.in.: Polskiego Instytutu Montessori, Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Fundacji Ziarnko Maku, Procentrum, Centrum Terapii i Rozwoju Indygo, Rehastart, Fundacji Scolar, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Założycielka przedszkola i szkoły Montessori oraz Stowarzyszenia Oświatowego Montessori. Członek Klubu Dyrektorów Montessori w Polsce. Pracuje z dziećmi i młodzieżą przy projektach wypoczynkowych. Nauczyciel wychowania fizycznego w klasach I-III, instruktor gimnastyki w grupach przedszkolnych. Organizator konferencji o tematyce edukacyjnej. Prywatnie spełniona mama Asi i Ninki.

Dlaczego Montessori?

 

„To nie wiedza, ale sposób, w jaki dzieci się uczą, zadecyduje, kim będą i jak poradzą sobie w życiu” 

dr Paul Epstein

Ta rewolucyjna metoda wspierania naturalnego rozwoju dzieci została stworzona ponad 100 lat temu we Włoszech przez dr Marię Montessori, dwukrotnie nominowaną do Nagrody Nobla. Metoda Montessori cieszy się wielką popularnością na całym świecie, uwzględnia całościowy rozwój dziecka.

Nasze sztandary

Poszanowanie godności każdego dziecka
to nadrzędna zasada w pracy z dzieckiem w szkole. Uśmiech i pozytywne komunikaty są niezastąpionym narzędziem w naszych wspólnych kontaktach. Takie zachowanie wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości i buduje pozytywny obraz samego siebie.

Nauka przez działanie
wszystkie pomoce dydaktyczne w szkole Montessori, bazują na poznaniu zmysłowym. Dzieci odkrywają świat poprzez dotyk, dlatego możliwość manipulowania jest podstawową formą pracy w szkole.

Przygotowane otoczenie
to uporządkowana przestrzeń która pomaga kształtować u dzieci poczucie wewnętrznej harmonii. Staranny dobór materiałów w otoczeniu Montessori, prowokuje dziecko do odkrywania i do zadawania pytań.

Indywidualny tok nauczania
każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby. W naszym szkole to nie wiek wyznacza granice poznania ale indywidualne możliwości i potrzeby dzieci.

Usamodzielnianie
jest jednym z głównych zadań naszej szkoły. Proces ten, jest możliwy dzięki wypracowaniu atmosfery skupienia i szacunku oraz braku rywalizacji, oceniania i pośpiechu.

Wzajemna pomoc
grupa mieszana wiekowo jest jak wielka rodzina. To naturalna społeczność, w której młodsi uczą się od starszych kolegów a starsi mają okazję aby pomóc młodszym. Wspólne przebywanie dzieci  w szkole jest prawdziwą lekcją doświadczania relacji społecznych.

Montressori, a tradycyjne nauczanie

Montessori reprezentuje holistyczne podejście do dziecka: ważny jest emocjonalny, społeczny, fizyczny, poznawczy aspekt edukacji  –  a edukacja tradycyjna ma na celu głównie zdobywanie wiedzy (aspekt poznawczy).

W systemie Montessori  dziecko ma wybór czasu, miejsca i rodzaju aktywności  –  podczas gdy w systemie tradycyjnym czas, miejsce i rodzaj aktywności są wybrane i zaplanowane przez nauczyciela w planie pracy.

W Montessori każde dziecko uczy się we własnym tempie, zgodnie z indywidualnym planem rozwoju tymczasem w tradycyjnym nauczaniu tempo pracy jest podyktowane możliwościami większości grupy i podstawą programową  zunifikowaną dla wszystkich.

Różnowiekowe grupy montessoriańskie eksponują dziecko na różnorodność sytuacji społecznych i edukacyjnych,  dzieci uczą się obserwując pracę innych. Zaś grupa jednowiekowa jest łatwa do zarządzenia przez nauczyciela i realizacji programu.

W Montessori dzieci uczą się poprzez pracę na konkretnych pomocach, przygotowanych w taki sposób, aby dziecko umiało powiązać abstrakcję z rzeczywistością. W systemie tradycyjnym dziecko uczy się poprzez zapamiętywanie pojęć, często dla niego abstrakcyjnych.

Nauczanie w Montessori skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach, karach i nagrodach obecnych w tradycyjnej metodzie.

Absolwenci Montressori

Wyszukiwarkę Google, grę komputerową The Sims, a nawet powieść Sto lat samotności dali nam ludzie którzy uważają, że swoją innowacyjność i kreatywność zawdzięczają montessoriańskiej edukacji.

Absolwentami takich placówek byli m.in. amerykanski prezydent Woodrow Wilson, ojciec nowoczesnej gosporadki ekonomista Peter Drucker, pisarka Anna Frank, aktor Geroge Clooney, założyciels Amazona Jeff Bezos, aktorka Dakota Faning, a także brytyjski następca tronu książę William czy założyciel Wikipedii Jimmy Wales…

„I do think I benefited from teh Montessori education wchic in some ways gives the students a lot more freedoms to do things at their own pace, to discover”
Sergeey Brin, twórca Googla

„I do not believe there is a method better than Montessori for making childern sensitive to the beauties of the world and awakening their curiosity regarding the secrets of life”
Gabriel Garcia Marquez, laureat nagrody Nobla

A może elementy Montressori?

 Stosowanie w edukacji konwencjonalnej tzw. elementów Pedagogiki Montessori nie ma nic wspólnego z prawdziwą edukacją montessoriańską. Metoda ta nie opiera się bowiem jedynie na wykorzystywaniu określonych pomocy naukowych, ale holistycznie wspiera rozwój dziecka poprzez określone: rolę nauczyciela, przygotowanego otoczenia, programu placówki. Zdarzają się placówki edukacyjne, które choć w szyldzie mają pedagogikę montessori to stosują w swoim programie nauczania m.in: podręczniki czy nagrody a materiał montessori w klasie towarzyszy zabawkom. Tym samym Pedagogika Montessori jest spłycana do hasła marketingowego licząc na nieświadomość rodziców. To praktyka nieuczciwa i nie przynosząca efektów kształcenia montessoriańskiego.

Rekrutacja

Cieszymy się, że rozważacie  Państwo wybór szkolnej edukacji montessori dla swojego dziecka.
Do szkoły przyjmujemy rodzinę, dlatego w procesie rekrutacji decydująca jest rozmowa z rodzicami. Staramy się przyjąć te rodziny, w których styl wychowania oraz wyznawane wartości są zbliżone do naszych.

Cztery etapy rekrutacji
Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, rekrutacja w naszej szkole podzielona jest na cztery etapy:
Dzień otwarty – spotkanie informacyjne
Jest to spotkanie dla wszystkich rodziców zainteresowanych szkołą oraz pedagogiką Montessori. Podczas takiego spotkania organizowane są warsztaty z zakresu pedagogiki Montessori, oraz ogólnych informacji dotyczących szkoły.
Rozmowa z rodzicami
Podczas indywidualnej rozmowy z dyrekcją, rodzice dowiadują się wszystkiego o zasadach funkcjonowania szkoły, programie, warunkach finansowych. Jest to czas zadawania pytań i wzajemnego poznania.
Wizyta dziecka w szkole podczas zajęć
W kolejnym etapie, dziecko zapraszane jest do szkoły, gdzie może poznać klasę, nauczycieli, doświadczyć pracy z materiałem Montessori.
Podsumowanie spotkań
Po zakończeniu poprzednich etapów, kandydujące rodziny są informowane mailem o wyniku rekrutacji. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy oraz wpłata opłaty wpisowej.

Opłaty
Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku. Dla rodzin opłacających cały rok czesne w terminie przewidziano bonifikatę wakacyjną.
Dla dzieci nowoprzyjętych czesne w klasie 1-3 wynosi 1150 zł
Czesne dla dzieci realizujących program zerówki to 890 zł.
W ramach czesnego realizowane jest kształcenie, koła zainteresowań, obiad, zajęcia na basenie.
Edukacja domowa realizowana jest bezpłatnie.
Wpisowe 1000 zł