Program

Niepubliczne Przedszkole Przystań Montessori w Kobyłce proponuje edukację opartą na indywidualnej pracy dziecka w jego własnym tempie, zgodnie z jego bieżącymi zainteresowaniami i potrzebami. Placówka podlega pod nadzór Kuratorium Oświaty w Warszawie i realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN w
oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori. Program realizowany jest w trakcie pracy własnej dzieci z montessoriańskim materiałem rozwojowym a także podczas zajęć w kręgu. Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukację matematyczną, edukację językową i edukację kosmiczną.
W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 2,5 do 6 lat (realizujemy program rocznego przygotowania przedszkolnego). Taka struktura grupy jest naturalna i przypomina rodzinę. Dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni różne role. Młodsze dzieci naśladują starsze, mają w nich oparcie i pomoc, czerpią z ich doświadczenia i wiedzy. Starsze dzieci pomagają młodszym, są w stosunku do nich opiekuńcze i empatyczne. Czują się potrzebne i wzmocnione.

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się codziennie, na zasadzie lekcji w małych grupach. Nauka języka francuskiego odbywa się dwa razy w tygodniu, na zasadzie lekcji w małych grupach. Dzieci dodatkowo uczestniczą w zajęciach z obszarów:

– ed. muzycznej

– gimnastycznych

– treningu umiejętności społecznych

– ze sztuki

oraz w ramach potrzeb korzystają z indywidualnej opieki logopedy, pedagoga specjalnego i psychologa.

Wszystkie nasze dzieci korzystają z oferowanych zajęć w ramach czesnego. Nasze dzieci uczą się empatii i szacunku do natury poprzez kontakt ze zwierzętami-posiadamy m. in. szynszyle, żółwia.

Własna szklarnia i grządki to okazja do zdobywania wiedzy przez doświadczanie, smakowanie i oglądanie.


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przedszkole Montessori zapewnia dzieciom w ramach czesnego specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną opartą na:

• grupowych lub indywidualnych zajęciach z psychologiem

• diagnostykę obserwacyjną przez

wychowawcę lub/i psychologa

• indywidualne spotkania rodzica z

psychologiem

• zajęcia rozwijające uzdolnienia

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

• oraz zajęcia specjalistyczne np. terapia ręki lub terapia logopedyczna